Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Informace k práci na základě Dohody o pracovní činnosti

INFORMACE pro uzavření DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) v roce 2024

Naše společnost je agenturou práce. Brigáda, kterou jste si s naší společností dohodli, je podle zákoníku práce dočasným přidělením zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele na základě uzavřené dohody mezi nimi.

Agentura práce podle zákoníku práce s Vámi může uzavřít pouze tento typ dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Nezaměňujte, prosím, s dohodou o provedení práce, tu agentura práce se svým zaměstnancem uzavřít legálně nemůže.

Vzhledem k charakteru brigády je v dohodě sjednán pravděpodobný rozsah týdenní pracovní doby operativně – dle požadavků uživatele, přičemž není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby za období dle § 76 odst. 3 zákoníku práce.

Je důležité si domluvit ty pracovní směny, u nichž máte jistotu, že se jich zúčastníte. Pro uživatele - zaměstnavatele, u kterého budete přiděleni k výkonu práce, je velmi důležité dodržení rozvrhu směn. Neobsazení směny Vaší nepřítomností uživateli - zaměstnavateli způsobuje značné provozní problémy. Vaši případnou neúčast na domluvené směně je třeba předem omluvit na kontaktních tel. číslech agentury nebo uživatele, případně jiným vhodným způsobem.

Dokladem o odpracované době je Pracovní výkaz, na kterém si nechte vždy od styčnéhovedoucího zaměstnance uživatele potvrdit odpracovanou směnu. Nejpozději do dvoukalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém jste pracovali, nám pracovní výkaz způsoby na něm uvedenými doručte. Je to jediný podklad pro zpracování Vaší odměny, beztohoto dokumentu nemáme výplatu jak zpracovat.

Za vykonanou práci na základě dohody o pracovní činnosti Vám přísluší sjednaná odměna.
Podle výše Vašeho výdělku - odměny v daném měsíci mohou být provedeny odvody pojistnéhona sociální a veřejné zdravotní pojištění a srážka daně z příjmu fyzické osoby z příjmu ze závisléčinnosti.

Odvod pojistného na sociální pojištěníPři měsíčním výdělku – výši odměny do 3.999 Kč se pojistné nestrhává a neodvádí.Při měsíčním výdělku – výši odměny od 4.000 Kč se pojistné strhává a odvádí na okresní správusociálního zabezpečení. Pojistné činí 6,5 % z celkové výše odměny v daném měsíci. Nově od1.1.2024 se zavádí pro zaměstnance nemocenské pojištění ve výši 0,6 % ze svéhovyměřovacího základu – hrubé odměny zaměstnance.

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Při měsíčním výdělku – výši odměny do 3.999 Kč se pojistné nestrhává a neodvádí.
Při měsíčním výdělku – výši odměny od 4.000 Kč se pojistné strhává a odvádí na příslušnouzdravotní pojišťovnu. Pojistné činí 4,5 % z celkové výše odměny v daném měsíci.
To platí pro zaměstnance, za kterého není prováděn odvod pojistného na veřejné zdravotnípojištění z minimálního vyměřovacího základu nějakým jiným subjektem. Jedná se např. o osoby,za které je zároveň plátcem pojistného stát, o osoby, které jsou současně zaměstnány u jinéhozaměstnavatele a je za ně odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, dáleo osoby, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádějí zálohy na pojistné alespoňz minimálního vyměřovacího základu, o osoby, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoňo jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a dále o poživatele jakéhokolivdůchodu.

Tyto skutečnosti je zaměstnanec povinen doložit příslušným potvrzením nebo čestnýmprohlášením zaměstnavateli. Jestliže zaměstnanec nepatří mezi tyto osoby, jsme povinni jakozaměstnavatel provést z výdělku – odměny v daném měsíci srážku a odvod pojistného naveřejného zdravotního pojištění ještě ve výši 13,5 % z rozdílu výše výdělku - odměny aminimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance jeaktuálně platná úroveň minimální mzdy – v roce 2023 to bylo 17.300 Kč, v roce 2024 je minimálnímzda zvýšena na 18.900 Kč.

Příklady dokládaných potvrzení:

 

  • Student – potvrzení o studiu v originálu,
  • Uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP – Potvrzení o vedení v evidenci uchazečů ÚP,
  • Zaměstnanec – potvrzení od zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné na veřejné zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  • Důchodce – pokud je poživatelem důchodu dokládá výměr o přiznání důchodu a nebo nejlépe doložením aktuální složenky nebo bankovního výpisu o příjmu důchodu.
  • Rodič, který pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku – dokládá skutečnost čestným prohlášením a nebo nejlépe doložením skutečnosti z evidence příslušné zdravotní pojišťovny.
  • OSVČ – dokládá skutečnost čestným prohlášením a potvrzením ze zdravotní pojišťovny nebo o provedené platbě pojištění.

Srážka daně z příjmu fyzické osoby z příjmu ze závislé činnosti

Provedení srážky daně závisí na skutečnosti, zda-li zaměstnanec při nástupu do zaměstnání vyplní, podepíše a uplatní u naší společnosti „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ a případně prokáže rozhodné skutečnosti na nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně a daňového zvýhodnění. Sazba daně z příjmu je 15 % z hrubé mzdy (v našem případě odměny z dohody). Nezdanitelná částka ze základu daně na poplatníka je 2.570,- Kč měsíčně. Další nezdanitelné částky ze základu daně jsou dány zákonem o daních z příjmů. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti může poplatník uplatnit pouze u jednoho svého zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci.

Výplatní termín

Je stanoven v dohodě o pracovní činnosti jako 20. den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla práce vykonána. Zaměstnancům, kteří pro výplatu zvolili bezhotovostní způsob, odesíláme odměnu v předstihu tak, aby odměnu měli na svém účtu již nejpozději ve stanoveném výplatním termínu. Hotovostní výplaty se vyplácí v provozní době kanceláře společnosti.

Snahou tohoto dokumentu je podat praktické informace k uzavření dohody o pracovní činnosti a zároveň zjednodušenou formou podat prvotní informaci k problematice výpočtu odměny z dohody, provedených srážek tzv. zákonných odvodů a daně z příjmu. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku, k zodpovězení Vašich případných dotazů jsou připraveni naši zaměstnanci na tel. 377459026 a na E-mailu: info@thompson-pm.cz.

Ostatní pojmy