Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Informace k práci na základě Dohody o pracovní činnosti

INFORMACE pro uzavření DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI v roce 2023

 

Naše společnost je agenturou práce. Brigáda, kterou jste si s naší společností dohodli, je podle zákoníku práce dočasným přidělením zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele na základě uzavřené dohody mezi nimi.

Agentura práce podle zákoníku práce s Vámi může uzavřít pouze tento typ dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Nezaměňujte, prosím, s dohodou o provedení práce, tu agentura práce se svým zaměstnancem uzavřít legálně nemůže.

 

Vzhledem k charakteru brigády je v dohodě sjednán operativní rozsah pracovní doby. Jinými slovy, sjednáváte si v nerovnoměrném rozvrhu směn směny dle Vašich časových možností.

Je důležité si domluvit ty pracovní směny, u nichž máte jistotu, že se jich zúčastníte. Pro uživatele - zaměstnavatele, u kterého budete přiděleni k výkonu práce, je velmi důležité dodržení rozpisu směn, které si u naší agentury objednává. Neobsazení směny Vaší nepřítomností zaměstnavateli způsobuje značné provozní problémy. Vaši případnou neúčast na domluvené směně je třeba předem omluvit na kontaktních tel. číslech agentury nebo uživatele, případně jiným způsobem.

Dokladem o odpracované době je Pracovní výkaz, na kterém si nechte vždy od styčného vedoucího zaměstnance uživatele potvrdit odpracovanou směnu. Nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce, ve kterém jste pracovali, nám pracovní výkaz způsoby na něm uvedenými doručte. Je to jediný podklad pro zpracování Vaší odměny, bez tohoto dokumentu nemáme výplatu jak zpracovat.

 

Za vykonanou práci na základě dohody o pracovní činnosti Vám přísluší sjednaná odměna.

Podle výše Vašeho výdělku - odměny v daném měsíci mohou být provedeny odvody pojistného na sociální a veřejné zdravotní pojištění a srážka daně z příjmu fyzické osoby z příjmu ze závislé činnosti.

 

Odvod pojistného na sociální pojištění

Při měsíčním výdělku – výši odměny do 4.000 Kč se pojistné nestrhává a neodvádí.

Při měsíčním výdělku – výši odměny nad 4.000 Kč se pojistné strhává a odvádí na okresní správu sociálního zabezpečení. Pojistné činí 6,5 % z celkové výše odměny v daném měsíci.

 

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Při měsíčním výdělku – výši odměny do 4.000 Kč se pojistné nestrhává a neodvádí.

Při měsíčním výdělku – výši odměny nad 4.000 Kč se pojistné strhává a odvádí na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Pojistné činí 4,5 % z celkové výše odměny v daném měsíci. To platí pro zaměstnance, za kterého je prováděn odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu nějakým jiným subjektem. Jedná se např. o osoby, za které je zároveň plátcem pojistného stát, o osoby, které jsou současně zaměstnány u jiného zaměstnavatele a je za ně odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, dále o osoby, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádějí zálohy na pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, o osoby, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, o osoby, s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a o osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání. Tyto skutečnosti je povinen zaměstnanec doložit příslušným potvrzením nebo čestným prohlášením zaměstnavateli. Jestliže zaměstnanec nepatří mezi tyto osoby, jsme povinni jako zaměstnavatel provést z výdělku – odměny v daném měsíci srážku a odvod  pojistného na veřejného zdravotního pojištění  ještě ve výši 13,5 % z rozdílu výše výdělku - odměny a minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance je aktuálně platná úroveň minimální mzdy – v roce 2022 to bylo 16.200 Kč, v roce 2023 je minimální mzda zvýšena na 17.300 Kč.

 

 

 

Příklady dokládaných potvrzení:

  • Student – potvrzení o studiu v originálu,
  • Uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP – Potvrzení o vedení v evidenci uchazečů ÚP,
  • Zaměstnanec – potvrzení od zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné na veřejné zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  • Důchodce – pokud je poživatelem důchodu dokládá výměr o přiznání důchodu.
  • Rodič, který pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku – dokládá skutečnost čestným prohlášením
  • OSVČ – dokládá skutečnost čestným prohlášením a potvrzením ze zdravotní pojišťovny nebo o provedené platbě pojištění.

 

Srážka daně z příjmu fyzické osoby z příjmu ze závislé činnosti

Provedení srážky daně závisí na skutečnosti, zda-li zaměstnanec při nástupu do zaměstnání vyplní, podepíše a uplatní u naší společnosti „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ a případně prokáže rozhodné skutečnosti na nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně a daňového zvýhodnění. Sazba daně z příjmu je 15 % z hrubé mzdy (v našem případě odměna z dohody) zaokrouhlené na celé stovky nahoru. Nezdanitelná částka ze základu daně na poplatníka je 2.570,- Kč měsíčně. Další nezdanitelné částky ze základu daně jsou dány zákonem o daních z příjmů.

 

Výplatní termín

Je stanoven v dohodě o pracovní činnosti jako 20. den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla práce vykonána. Zaměstnancům, kteří pro výplatu zvolili bezhotovostní způsob, odesíláme odměnu v předstihu tak, aby odměnu měli na svém účtu již nejpozději ve stanoveném výplatním termínu. Hotovostní výplaty se vyplácí v provozní době kanceláře společnosti ve stanoveném termínu a ve dnech následujících až do konce kalendářního měsíce. Poté již jen ve dnech stanovených pro výplatu záloh, tj. v úterý a čtvrtek.

 

Snahou tohoto dokumentu je podat zjednodušenou formou prvotní informaci k problematice výpočtu odměny z dohody a provedených srážek tzv. zákonných odvodů a daně z příjmu. Protože se jedná o poměrně složitou problematiku, k zodpovězení Vašich případných dotazů jsou připraveni naši zaměstnanci na tel. 377459026 a na E-mailu: info@thompson-pm.cz.

Ostatní pojmy