Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Dohoda o pracovní činnosti

Vymezení pojmu Dohoda o pracovní činností řeší § 76 zákoníku práce.

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

Dohodu o pracovní činnosti je povinen zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít písemně. Jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnavatel zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o pracovní činnosti se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou.

Není-li v zákoníku práce stanoveno jinak, vztahují se na právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti ustanovení o pracovním poměru s výjimkou

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasného přidělení,

c) odstupného,

d) skončení pracovního poměru,

e) odměňování,

f) cestovních náhrad a náhrad podle § 190a.

Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o pracovní činnosti nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

Požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy založené dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele trvaly po dobu nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.

U zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.

Ostatní pojmy