Thompson

Menu
Pro firmy

Informace ke zprostředkování zaměstnávání

úvod / Pro firmy / Informace ke zprostředkování zaměstnávání

Jsme společností působící v oblasti lidských zdrojů. Podle české legislativy jsme  agenturou práce s povolením vydaným Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR s oprávněním poskytovat zprostředkování zaměstnání a služby s tím související v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Poskytujeme řešení pro nábor zaměstnanců podle par. 14, odst. (1), písm. a) zákona. Na základě specifikace volného pracovního místa vyhledáváme vhodné zájemce o danou pracovní pozici. Podle zadání provádíme kontaktování, příjem dokumentů, vstupní pohovory a případně testování zájemců. Proces končí návrhem vhodných kandidátů zaměstnavateli a podle potřeby součinností v rámci výběrového řízení koncového zaměstnavatele.

Zabezpečujeme agenturní zaměstnávání podle par. 14, odst. (1), písm. b) zákona, tedy zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Zaměstnanec agentury práce vykonává závislou práci na základě dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele v souladu s ujednáním v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. Tuto práci vykonává dle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Agentura práce a uživatel jsou podle zákona povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.

Vedle těchto dvou hlavních našich činností poskytujeme služby poradenské a konzultační v oblasti trhu práce, další činnosti metodické a podpůrné v oblasti řízení lidských zdrojů a personální služby zaměstnavatelů a účastníme se projektů aktivní politiky zaměstnanosti.