Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Průměrný výdělek

Průměrným výdělkem se zásadně rozumí průměrný hrubý výdělek. Postup výpočtu a případné výjimky stanoví pracovněprávní předpisy, konkrétně zákoník práce. Základní algoritmus pro výpočet průměrného výdělku představuje podíl mzdy a odpracované doby v rozhodném období. Do částky mzdy se přitom zahrnují všechny její složky, tedy ty, ve kterých jde o plnění poskytované za práci. Odpracovanou dobou se rozumí pracovní doby, kdy byla práce zaměstnancem skutečně vykonávána. Rozhodné období vždy předchází právní skutečnosti, která představuje důvod pro zjišťování průměrného výdělku. Jeho základním typem je kalendářní čtvrtletí. Zároveň platí, že se průměrný výdělek zjišťuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po skončení rozhodného období, tj. zpravidla k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

Ostatní pojmy